هشتمین همایش ملی


و سومین همایش بین المللی


کاربرد های شیمی در فناوری های نوین


جهت شرکت اساتید و محققین محترم در این همایش با یک مقاله، شرکت کنندگان ملزم به پرداخت مبلغ ۳۰۰ هزار تومان می باشند. به ازای هر مقاله اضافه، مبلغ ۵۰ هزار تومان اخذ خواهد شد.

 

دانشجویان موسسه اموزش عالی جامی برای ارائه هر مقاله ملزم به پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزاز تومان می باشند. به ازای هر مقاله اضافه، مبلغ ۵۰ هزار تومان اخذ خواهد شد. 

 

دانشجویان سایر دانشگاه ها به شرط ارسال گواهی اشتغال به تحصیل و یا کارت دانشجویی برای ارائه هر مقاله ملزم به پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزار تومان می باشند. به ازای هر مقاله اضافه، مبلغ ۵۰ هزار تومان اخذ خواهد شد.