هشتمین همایش ملی


و سومین همایش بین المللی


کاربرد های شیمی در فناوری های نوین


همایش کاربردهای شیمی در فناوری های نوین در خیابان شهید مطهری، پل فلزی، هتل اسمان شهر تاریخی اصفهان برگزار خواهد شد.