هشتمین همایش ملی


و سومین همایش بین المللی


کاربرد های شیمی در فناوری های نوین


همایش کاربردهای شیمی در فناوری های نوین همه ساله توسط موسسه آموزش عالی جامی و با همکاری بسیاری از دانشگاه ها، سازمان ها و انجمن های علمی کشور برگزار می گردد. لیست همایش هایی که تا کنون برگزار گردیده است در زیر نمایش داده شده است. 

 

نخستین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین (19 تا 20 آبان ماه 1390 دبیر همایش دکتر سید فواد آقامیری)

دومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین (25 آبان ماه 1391 دبیر همایش دکتر سید فواد آقامیری)

سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین (16 آبان 1392 دبیر همایش دکتر سید فواد آقامیری)

چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین (22 آبان 1393 دبیر همایش دکتر سید فواد آقامیری)

پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین (26 آذر ماه 1394 دبیر همایش دکتر سید فواد آقامیری)

اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین (9 دی ماه 1395 دبیر همایش دکتر سید فواد آقامیری)

دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین (23 آذر ماه 1396 دبیر همایش دکتر سید فواد آقامیری)

سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین (22 آذر ماه 1397 دبیر همایش دکتر امیر رضا طلایی خوزانی)