هشتمین همایش ملی


و سومین همایش بین المللی


کاربرد های شیمی در فناوری های نوین


دکتر امیر رضا طلایی خوزانی (موسسه آموزش عالی جامی)

دکتر مرضیه باقری (موسسه آموزش عالی جامی)

دکتر محمد رضا طلایی (دانشگاه شیراز)

دکتر شاپور رودپیما (موسسه آموزش عالی جامی)

دکتر فرهام امین شرعی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

دکتر سید فواد آقامیری (دانشگاه اصفهان)

دکتر مسعود حق شناس فرد (دانشگاه صنعتی اصفهان)

دکتر مرتضی صادقی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

دکتر محسن نصر اصفهانی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

دکتر سعید نوری خراسانی  (دانشگاه صنعتی اصفهان)

دکتر حمید رضا شاهوردی  (دانشگاه صنعتی اصفهان)

دکتر حمید زیلویی  (دانشگاه صنعتی اصفهان)

دکتر طیبه بهزاد  (دانشگاه صنعتی اصفهان)

دکتر احمد محب  (دانشگاه صنعتی اصفهان)